Background for an animation: https://youtu.be/Ibu8dRfhpis

Background for some animation tests done here: https://youtu.be/RgBIHxXushI